Reglementen     -     Clubs     -     Kalender     -     Downloads     -     Nieuws

Legale informatie

Het gebruik van de V.J.J.F. - Stijl De Wit vzw website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.
Informatie op deze website en de informatie eraan gerelateerd is
auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van V.J.J.F. - Stijl De Wit vzw.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding,erkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciele doeleinden op eender welke wijze van de inhoud van deze website, drukwerken en andere bedrijfsdokumenten van V.J.J.J. - Stijl De Wit vzw is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van V.J.J.F. Stijl De Wit vzw, Hoornveldstraat 2A 1.1, 2520 Oelegem (Ranst). Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn van V.J.J.F. Stijl De Wit vzw en haar leveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen. Alle V.J.J.F. - Stijl De Wit vzw merken en namen zijn in en buiten de Benelux merkenrechtelijk beschermd, ook indien niet voorzien van het ®-symbool.

V.J.J.F. - Stijl De Wit vzw streeft er naar om de informatie op de website(s) zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven. De verstrekte gegevens steunen op betrouwbare bronnen en zorgzaam werk, maar hebben een informatief karakter. V.J.J.F. - Stijl De Wit vzw en haar leveranciers garanderen niet de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

V.J.J.F. - Stijl De Wit vzw en/of haar toeleveranciers accepteren geen enkele
aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van de V.J.J.F. - Stijl De Wit vzw website of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

V.J.J.F. - Stijl De Wit vzw is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, samenvatten, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data met behulp van deze website en verwante informatiediensten, en dit zelfs indien V.J.J.F. - Stijl De Wit vzw gewaarschuwd werd voor zulke schade.

V.J.J.F. - Stijl De Wit vzw en haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in deze website en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Op deze website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van V.J.J.F. - Stijl De Wit vzw zijn. V.J.J.F. - Stijl De Wit vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

 

 
 
Copyright 2009 - V.J.J.F Stijl de Wit vzw - Design Bart Marstboom - Disclaimer